WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIE
POLITYKA PRYWATNO?CI

Gmina D?bowiec szanuje prywatno?? Pani/Pana jako u?ytkownika serwisu muzeum-narciarstwa.pl zwanych dalej serwisem. Zale?y nam, aby ka?dy, kto odwiedza serwis, dok?adnie wiedzia?, jak mo?e chroni? swoj? prywatno??. Dlatego zach?camy do zapoznania si? z nasz? Polityk? prywatno?ci serwisu.

1. Korzystaj?c z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatno?ci serwisu.

2. Dane osobowe mog? by? gromadzone poprzez nast?puj?ce dzia?ania:
informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
informacje zbierane w sposb automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
informacje zapisywane automatycznie w logach serwerw oraz serwisu, np. adres IP, ??danie strony wysy?ane przez u?ytkownika, data i godzina ??dania, typ przegl?darki, j?zyk przegl?darki, dane urz?dzenia, typ systemu operacyjnego,
pliki cookies niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez serwis na urz?dzenie u?ytkownika odwiedzaj?cego serwis (np. komputer, smartfon).

3. Informacje zbierane w sposb automatyczny s?u?? do realizacji nast?puj?cych celw:
administrowania serwerami i serwisem,
zapewnienia bezpiecze?stwa oraz ochrony danych i serwisu,
zapewnienia ?wiadczenia Pani/Panu okre?lonych us?ug,
celw statystycznych.

4. Pliki cookies s?u?? do realizacji nast?puj?cych celw:
u?atwienia Pani/Panu korzystania z serwisu i dopasowania go do Pani/Pana potrzeb,
zapami?tywania indywidualnych ustawie? i preferencji,
tworzenia statystyk serwisu, ktre umo?liwi? poznanie oczekiwa? u?ytkownikw i rozwj serwisu tak, aby u?atwi? dotarcie do najcz??ciej poszukiwanych informacji (np. analizuj?c zapytania z wyszukiwarek).

5. Pliki cookies mog? zawiera? informacje niezb?dne do prawid?owego dzia?ania serwisu.

6. Przegl?darki internetowe zwykle domy?lnie dopuszczaj? przechowywanie plikw cookies na Pani/Pana urz?dzeniu.

7. Posiada Pani/Pan mo?liwo?? skonfigurowania w?asnej przegl?darki internetowej tak, aby ca?kowicie lub cz??ciowo wy??czy? przechowywanie plikw cookies na urz?dzeniu. Wy??czenie przechowywania plikw cookies mo?e spowodowa?, ?e niektre funkcje serwisu mog? nie dzia?a? poprawnie.

8. Gmina D?bowiec dok?ada nale?ytej staranno?ci, aby chroni? Pani/Pana dane w zwi?zku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za polityk? prywatno?ci podmiotw zewn?trznych, z us?ug ktrych korzysta Gmina D?bowiec, lub serwisw, do ktrych zamieszcza linki. Zach?camy wi?c do zapoznania si? z zasadami obowi?zuj?cymi u tych podmiotw.

9. Gmina D?bowiec, maj?c ?wiadomo?? ponoszonej odpowiedzialno?ci za ochron? danych osobowych powierzonych nam przez Pani?/Pana, traktuje kwestie bezpiecze?stwa z najwy?sz? staranno?ci?, dok?ada wszelkich stara?, aby chroni? serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dost?pem osb trzecich. W tym celu Gmina D?bowiec stosuje fizyczne ?rodki bezpiecze?stwa, systemy bezpiecze?stwa zabezpieczaj?ce dost?p do serwerw i serwisu oraz rozwi?zania kryptograficzne. Dane osobowe udost?pniane s? wy??cznie tym pracownikom oraz podmiotom, ktrym s? one niezb?dne do realizacji zada? i s? one przetwarzane wy??cznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatno?ci serwisu.

10. Gmina D?bowiec przetwarzaj?c Pani/Pana dane przestrzega przepisw o ochronie danych osobowych, w tym przepisw rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

11. Dane osobowe zbierane w sposb automatyczny, o ktrych mowa w pkt 2, przetwarzane s? w zwi?zku z wykonywaniem zada? realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej (w tym w zwi?zku z wymogami okre?lonymi w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotw realizuj?cych zadania publiczne oraz w rozporz?dzeniu Rady Ministrw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno?ci, minimalnych wymaga? dla rejestrw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga? dla systemw teleinformatycznych).

12. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji danego zadania.

13. Dane osobowe s? przekazywane do podmiotw przetwarzaj?cych dane w imieniu administratora danych osobowych w zwi?zku ze ?wiadczeniem us?ug na rzecz Gminy D?bowiec.

14. Dane osobowe mog? by? przekazywane do organw publicznych i urz?dw pa?stwowych lub innych podmiotw upowa?nionych na podstawie przepisw prawa lub wykonuj?cych zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej.

15. Przys?uguje Pani/Panu prawo do ??dania od administratora danych osobowych:
dost?pu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu.

17. ??danie realizacji wy?ej wymienionych praw prosz? przes?a? w formie pisemnej do administratora danych osobowych (z dopiskiem Ochrona danych osobowych).
18. Przys?uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

19. Informacje i dane do kontaktw w sprawie danych osobowych:
administratorem danych osobowych jest Wjt Gminy D?bowiec
e-mail: gmina@debowiec.pl,
dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Gmina D?bowiec
38-220 D?bowiec, e-mail: iodo@debowiec.pl.

20. W przypadku zmiany Polityki prywatno?ci serwisu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na poni?szej podstronie.

Data: 2008-09-08 00:00:00

PL


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl