WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIESTRONA GŁÓWNA

⇒ HISTORIA NARCIARSTWA ::

Marek Prohaska
JAKO TO SI? DRZEWIEJ NARTOWA?O

Historycy sportu dysponuj? wiarygodnymi dowodami ,?e narty jako ?rodek transportu by?y znane ju? 4000 lat temu. Pochodz? one z Azji ?rodkowej (rejon A?taju), sk?d rozpowszechni?y si? na inne obszary kuli ziemskiej za spraw? plemion koczowniczych przemieszczaj?cych si? na wschd, w kierunku Mand?urii Cie?niny Beringa i Ameryki P?nocnej...

Data: 2013-12-04 12:47:45

PL     czytaj więcej ⇒

DR Leon Rak
Pocz?tki Muzeum Pierwszej Narty w Cieklinie

Utworzenie izby muzealnej w Wiejskim Domu Kultury w Cieklinie nazywanej p?niej Muzeum Narciarstwa w Cieklinie lub Muzeum Pierwszej Narty by?o wynikiem celowego dzia?ania wielu ludzi. Podstawowym motywem tych dzia?a? by?o utrwalenie w ?wiadomo?ci Polakw opisanych przez Stanis?awa Barabasza jego do?wiadcze? w konstrukcji nart i pierwszych prb jazdy na nartach, ktre mia?y miejsce w Cieklinie.

Data: 2012-09-10 14:11:54

PL     czytaj więcej ⇒


Jzef Kusiba

Urodzi? si? w 1922 roku (zmar? 27.06. 2004 roku w Kro?nie). W roku 1950 uzyska? uprawnienia s?dziowskie i narciarskie a ju? od 1944 zacz?? startowa? jako zawodnik uzyskuj?c na zawodach okr?gowych i centralnych czo?owe lokaty.

Data: 2012-09-10 01:02:13

PL     czytaj więcej ⇒


DR LEON RAK - ZARYS EWOLUCJI SPRZ?TU NARCIARSKIEGO

Narciarstwo rozwin??o si? na ?wiecie do rozmiarw sportu uprawianego masowo. Rozwj ten uzale?niony by? mi?dzy innymi od ewolucji sprz?tu narciarskiego. Sprz?t narciarski zawsze by? traktowany przez narciarzy w sposb szczeglny. Dostrzegano w nim nie tylko przyrz?d u?ytkowy, ale rwnie? ?rd?o materialne do bada? historii kultury w tym kultury fizycznej oraz no?nik warto?ci estetycznych.

Data: 2012-09-09 13:23:29

PL     czytaj więcej ⇒

Marta Dvo?k
Stanis?aw Barabasz

Stanis?aw Barabasz
Urodzi? si? 7 maja 1857 r. w Bochni, jako drugi z trzech synw urz?dnika boche?skich salin Grzegorza Barabasza i jego ?ony Felicji z Cieszy?skich.
Po uko?czeniu szko?y realnej i Instytutu Technicznego w Krakowie w 1875 r. rozpoczyna nauk? na wydziale architektury Politechniki Wiede?skiej.

Data: 2012-09-06 13:57:00

PL     czytaj więcej ⇒

Zdj?cie Stanis?awa Barabasza ze zbiorw rodziny Dvo?kw.
Stanis?aw Barabasz - Pocz?tki mego narciarstwa

By?y to czasy, kiedy o nartach u nas nikt jeszcze nie my?la?. Mnie ?ni?y si? one, podnieconemu lektur? o Lapo?czykach, ktrzy na nartach z ?ukiem i strza?ami polowali na dzikie reny, o ludach zamieszkuj?cych p?nocn? Syberi?, wreszcie o Norwegach, ktrzy jak ptaki szybko mkn? na nartach po ?niegu.

Data: 2008-10-08 20:06:05

PL     czytaj więcej ⇒


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl